HMS

Mål for HMS/ SHA arbeidet i Energima AS

Gjennom systematisk HMS arbeid skal vi skape et arbeidsmiljø i Energima som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, trygghet for fysiske og psykiske skadevirkninger, trygge ansettelsesforhold og likebehandling, og som legger til rette for tilpasninger knyttet til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon. Vår virksomhet skal tilfredsstille miljømål for indre og ytre miljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann.

Våre prioriteringer

I utførelsen av vårt arbeid skal vi prioritere sikkerhet først, deretter kvalitet, framdrift og økonomi.