Enova

Enova gir tilskudd til byggeiere som ønsker å utføre energibesparende tiltak i bygg.
Våre rådgivere tilbyr utarbeidelse av søknader som gir grunnlag for tilskudd. I et rehabiliteringsprosjekt vil det ofte utarbeides en energianalyse hvor lønnsomheten til hvert enkelte tiltak beregnes. Dette gir byggeier økt økonomisk trygghet ved gjennomføring av energitiltak.
Et prosjekt vurderes etter dets støttebehov per sparte kWh. Dette resulterer i et energimål som kontraktsfestes og erfaringsmessig kan Enova tilby mellom 10 % og 20 % av samlet investering som tilskudd.

For økt fleksibilitet knyttet til gjennomføring er systemet lagt opp slik at en enkelt kan søke om flere bygg samtidig dersom det er hensiktsmessig. Dette vil i enkelte tilfeller også bidra til økt tilskudd.

Utvalg av aktuelle tilskudds program:

Eksisterende bygg
Investeringsstøtte til fysiske tiltak:
– Tiltak som reduserer energibruken
– Etablere system for energioppfølging (EOS)
– Etablere/oppgradere SD-anlegg – driftsoptimalisering
– Etterisolering av fasade
– Utskifting av vinduer
– Oppgradere ventilasjonsanlegg
– Etablere behovsstyring (VAV) og/eller lysstyring
– Lavenergibelysning
– Omlegging til fornybare energikilder (varmesentraler i bygg)
– Fjerning av oljefyr og overgang til energiproduksjon basert på varmepumpe/bioenergi eller fjernvarme
– Omlegging til vannbårent distribusjonssystem (tilknyttet FV)
– Konvertere oppvarmingssystem basert på elektriske panelovner/varmebatterier etc. til vannbårne typer
– Egendefinerte energibesparende tiltak

Varmesentral (frittstående)
Enova kan gi tilskudd til varmesentraler og distribusjonsanlegg mellom ulike bygg og anlegg. Et prosjekt kan bestå av nødvendig utstyr og anlegg for energitilførsel og -distribusjon, spisslast, reserve, askehåndtering, røkgassanlegg, overføringsrør, regulering, drift og nødvendige bygg- og anleggsarbeider.
For tiden kan Enova tilby maksimalt 80 øre / kWh fornybar energi som tilskudd.
Aktuelle tekniske løsninger vil være:
– Bioenergi- eller varmepumpeløsning med el., gass eller bioolje som topp- og reservelast
– Varmepumpeløsning som kan kombineres med kjøleanlegg. Dette gir vesentlig lavere energikostnader for både varme- og kjøling system